Inschrijven - Sport Balans Culemborg

Ga naar de inhoud

Inschrijven

Lidmaatschap

Man
Vrouw

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag


Artikel 1.  De sportvereniging Sport Balans Culemborg is gevestigd te Culemborg. De vereniging is opgericht op 1 Januari 2011.

Artikel 2.  Het doel van de vereniging is de sport in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door geregelde praktische oefening van sport, het deelnemen aan en / of uitschrijven van wedstrijden en het aanwenden van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3.  De vereniging kent de volgende leden: clubleden, jeugdclubleden, en ereleden.. Alle leden zijn natuurlijke personen Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij en toelating door het bestuur.
A. Jeugdclubleden zijn leden die bij de aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet hebben bereikt. B. Clubleden zijn leden die bij  de aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt.
C. Ereleden zijn leden die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd. D. Toetredende leden verbinden zich ook het clublidmaatschap van Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) te aanvaarden.

Artikel 4.  Clubleden alsmede wettelijk vertegenwoordigers van jeugdclubleden hebben stemrecht

Artikel 5.  Het lidmaatschap eindigt door:
A. overlijden;
B. opzegging door het lid;
C. opzegging door de vereniging;
D. ontzetting (royement).
E. De opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden ingaande één januari, één april, één juli of één oktober, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier (4) weken. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die één maand voor afloop van het betreffende kwartaal in het bezit moet zijn van de vereniging.
Tegen gronden, waarop opzegging namens de vereniging, royement of schorsing plaatsvindt, kan men zich beroepen op de algemene ledenvergadering. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 6. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Artikel 7.  Het algemeen beheer berust bij het bestuur, dat uit tenminste drie meerderjarige personen bestaat. Het wordt gekozen door de algemene vergadering. Alleen leden als bedoeld in artikel 3 sub B. en C. komen voor verkiezing in aanmerking. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Dit is belast met de dagelijkse werkzaamheden en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan de buiten-rechtelijke vertegenwoordiging opdragen aan een door haar aangewezen gemachtigde.

Artikel 8.  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgende.

Artikel 9.  De contributiewijziging, buiten de inflatiecorrectie, zal jaarlijks op de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

Artikel 10.  Zodra een lid bedankt vervallen rechten en aanspraken op eigendommen van de vereniging.

Deze algemene voorwaarden zijn een uitwerking van de statuten zoals aangegeven in artikel 24: Huishoudelijk Reglement


Onder het kopje contact kunt u onze privacyverklaring lezen. Deze verklaring is van toepassing in het kader van de
algemene verordening gegevensbescherming

Terug naar de inhoud