Inschrijven - Sport Balans Culemborg

Ga naar de inhoud

Inschrijven

Lidmaatschap

Man
Vrouw

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
ZondagArtikel 1. De sportvereniging Sport Balans Culemborg is gevestigd te Culemborg. De vereniging is opgericht op 1 Januari 2011.

Artikel 2. De vereniging heeft ten doel de sport in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen, welk doel zij zal trachten te bereiken door geregelde praktische oefening van sport, het deelnemen aan en / of uitschrijven van wedstrijden en het aanwenden van alle middelen welke het doel kunnen bevorderen.

Artikel 3. De vereniging kent de volgende dames- en herenleden: jeugdleden, leden, ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste. Alle leden zijn natuurlijke personen; ondersteunende leden (donateurs) kunnen ook rechtspersonen, verenigingen en bonden zijn. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij en toelating door het bestuur.
A. Jeugdleden zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 3 jaar tot en met 15 jaar.
B. Leden zijn dames en heren in de leeftijd van 16 jaar en ouder.
C. Ondersteunende leden (donateurs) zijn zij die de vereniging door een jaarlijkse bijdrage steunen.
D. Ereleden en leden van verdienste zijn personen, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste ¾ van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn gekozen.
E. Toetredende jeugdleden en leden verbinden zich ook het clublidmaatschap van Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) respectievelijk het jeugd- en het lidmaatschap te aanvaarden.

Artikel 4. Leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, hebben stemrecht

Artikel 5. Het lidmaatschap eindigt:
A. Door overlijden van het lid;
B. Door opzegging door het lid;
C. Door opzegging door de vereniging;
D. Door royement krachtens het besluit van het bestuur.
E. De opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor ingang van het nieuwe kwartaal.
Tegen gronden, waarop opzegging namens de vereniging, royement of schorsing plaatsvindt, kan men zich beroepen op de algemene ledenvergadering. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 6. Het algemeen beheer berust bij het bestuur, dat uit tenminste drie meerderjarige personen bestaat. Het wordt gekozen door de algemene vergadering. Alleen leden als bedoeld in artikel 3 sub B. en D. komen voor verkiezing in aanmerking. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Dit is belast met de dagelijkse werkzaamheden en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan de buiten-rechtelijke vertegenwoordiging opdragen aan een door haar aangewezen gemachtigde.

Artikel 7. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgende.

Artikel 8. De contributie zal jaarlijks op de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

Artikel 9. Zodra een lid bedankt vervallen rechten en aanspraken op eigendommen van de vereniging.

Deze algemene voorwaarden zijn een uitwerking van de statuten zoals aangegeven in artikel 20: Huishoudelijk Reglement

Onder het kopje contact kunt u onze privacyverklaring lezen. Deze verklaring is van toepassing in het kader van de
algemene verordening gegevensbescherming

Terug naar de inhoud