Vertrouwenscontactpersoon - Sport Balans Culemborg

Ga naar de inhoud

Vertrouwenscontactpersoon

Sport Balans
Vertrouwenscontactpersoon (VPC) Sportbalans Culemborg
 
Graag wil ik mij voorstellen als vertrouwenscontactpersoon van Sport Balans Culemborg.
Ik ben Jeanine Weigand. Samenwonend, moeder van een mooie dochter en woon in Ermelo.
Ik heb veel geturnd, les geveven en ben destijds betrokken geweest bij de fusie tussen K&V, K&K en Olympia.Tegenwoordig ben ik af en toe terug te vinden op evenementen van Sport Balans om een handje te helpen.
   
Sinds een paar jaar vervul ik de rol van VCP binnen de vereniging.  
om wat meer duidelijkheid te verschaffen in de functie en wat jullie van mij kunnen verwachten wil ik hieronder graag wat uitleg geven.
 

Wanneer heb je een vertrouwenscontactpersoon nodig?

Een VCP kan je inschakelen wanneer je melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag. Wat dit inhoudt kan per persoon verschillen. Juist daarom, wil ik graag de volgende definitie met jullie delen:
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:
1. door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
2. als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
3. plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien

Je kan mij benaderen wanneer je:
1. Melding wil maken wanneer iemand jouw grens over is gegaan
2. Melding wil maken als je wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag
3. Melding wil maken wanneer je denkt dat er iets bij iemand anders speelt wat grensoverschrijdend is
4. Preventief aan de bel wil trekken wanneer je je niet prettig voelt in een bepaalde situatie
 
Welke stappen onderneem ik als VPC na een gesprek?
Ik ben het eerste aanspreekpunt. Wanneer je naar mij toekomt zal ik samen met je de vervolgstappen bespreken om samen tot een oplossing te komen.
Let op!: Ik heb een meldingsplicht aan het bestuur, dit kan eventueel anoniem maar weet dat ze op de hoogte worden gehouden van ons gesprek. Wanneer het om een strafbaar feitgaat, moet je hier eigenlijk direct melding van doen bij de politie en zal ik je dan ook aanraden om eerst aangifte te doen.

Hoe ben ik te bereiken?
Je kan mij 24/7 bereiken via mijn email adres vertrouwenspersoon@sportbalansculemborg.nl
(alleen ik heb toegang tot dit email adres)
Ik zal binnen 48 uur reactie geven. Wil je bellen of afspreken dan kan je dit direct aangeven.

Mocht je direct melding willen doen bij de bond of NOC*NSF dan raad ik je aan om een kijkje te nemen op http://www.kngu.nl/bondsinformatie/hulplijn-intimidatie hier vind je telefoon nummers van de vertrouwenspersonen binnen de KNGU en NOC*NSF.
Hopelijk ben ik niet nodig. Maar wanneer het wel nodig is, sta ik voor je klaar.

Groeten,
Jeanine Weigand

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toets een voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé - leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Terug naar de inhoud