Vertrouwenspersoon - Sport Balans Culemborg

Ga naar de inhoud

Vertrouwenspersoon

Sport Balans
Met ingang van maart 2016 is Jeanine Weigand de vertrouwenspersoon van Sport Balans Culemborg. Onderstaand een korte kennismaking met Jeanine en wat u van haar als vertrouwenspersoon van onze vereniging kunt verwachten.

In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. De realiteit is anders. Op school, op het werk, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor.
Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende. Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is of omdat je je schaamt. In dat geval is het tijd voor een andere stap: Je kan in contact komen met een vertrouwenspersoon.
Ik ben Jeanine Weigand, 28 jaar en woon samen met mijn vriend in Ermelo. Vanaf heden ben ik vertrouwenspersoon voor Sport Balans Culemborg. Ik heb vroeger gedanst en geturnd bij K&V Culemborg. Toen ik op mijn 16e naar Ermelo verhuisde. Ben ik gestopt met turnen en dansen in Culemborg. Ik ben toen nog wel les gaan geven als trainster. Na ook dat een paar jaar gedaan te hebben ben ik uiteindelijk in het bestuur terecht gekomen waarna er uiteindelijk een fusie kwam met K&K Culemborg en we samen Sport Balans Culemborg werden. Niet heel lang daarna ben ik gestopt als vrijwilliger bij Sport Balans maar het heeft me wel altijd bezig gehouden. Zo ben ik nog met regelmaat te vinden op evenementen die worden georganiseerd zoals de clubkampioenschappen. Ik hoop dan ook mijn kennis en ervaring als deelnemer, trainster en bestuurslid te kunnen gebruiken in mijn nieuwe functie als vertrouwenspersoon. Je kan bij mij terecht met problemen die je zelf niet kan of durft op te lossen. Voorbeelden van problemen zijn: pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. Ik zal naar je luisteren en proberen om samen met jou tot een oplossing te komen.

Ik hoor graag van je.

Groeten, Jeanine Weigand
Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toets een voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé - leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Terug naar de inhoud